Samskabelse er god forvaltning – Torsdag kl. 15:45 og Fredag kl. 11:45

Samskabelse er på dagsordenen i mange kommuner, men også internationalt.  Men hvordan kommer man fra ord til handling og fra retorik til praksis?

Center for God Forvaltning samarbejder med den engelske socialøkonomiske virksomhed Shared Future om processer, hvor lokalsamfund og lokaldemokrati styrkes. Kom, lyt og tal med om hvordan man udvikler principperne for samskabelse fra at være en række gode pilotprojekter til at være en general måde at være kommune på.

Workshoppen tager udgangspunkt i britiske erfaringer med at styrke lokalsamfunds evne til at indgå aktivt i ‘projekt velfærd lokalt’, når ‘det offentliges ydelser’ ikke længere er nok, og stiller spørgsmål som:

 • Hvordan udbygger vi borgerdeltagelsen, så andre end de super-frivillige deltager – også på lang sigt?
 • Hvad kan vi lære af erfaringer med borgerjuryer og borgerbudgettering om at opbygge social kapital og ‘community capacity’ til at tage hånd om den nære velfærd?

Foredraget tager udgangspunkt i britiske erfaringer og giver eksempler på forskellige typer af borgerdeltagelse og deres effekter.

Oplægsholder er Jez Hall fra ‘Shared Future‘ (UK). Jez har fungeret som rådgiver for Verdensbanken, den skotske regering og en stribe kommuner i England om gennemførsel af borgerbudgettering og “community capacity building”.

Obs! Workshoppen foregår på engelsk.

Vær med til at kåre Danmarks bedste forvaltning. Torsdag – Lørdag på Folkemødet

Hvor god er forvaltningen i den del af kommunen, du kender til? Går du hjem fra møderne med en klar fornemmelse af, hvad i besluttede, og hvad der nu skal ske? Fik du mulighed for at give din version af sagen (blev du partshørt), før der blev truffet en afgørelse? Og var den skriftlige afgørelse, du fik til at forstå og inddrog den alle væsentlige oplysninger i sagen?

Center for God Forvaltning har lavet en test, hvor du – helt anonymt – kan vurdere og give point for forvaltningen i din kommune. Når Folkemødet er ovre, bruger vi dit og andre deltageres bidrag til at kåre Danmarks bedste forvaltning. Til glæde for vinderen og forhåbentligt til inspiration for andre.

 

Borgerbudgettering for borgere – Torsdag kl. 18:00 – 18:45

Hvordan ville du bruge 150.000 kroner fra kommunens kasse, hvis det skulle hjælpe dit lokalområde? Borgerbudgettering er anerkendt som et af de stærkeste redskaber til at styrke lokaldemokrati og et lokalområdes sammenhængskraft. Kom og hør hvordan borgerbudgettering fungerer, hvad det giver, og hvad der skal til, for at få det til din kommune.

Torsdag under Folkemødet går Center for God Forvaltning og Center for Offentlig Innovation sammen om at øge kendskabet til borgerbudgettering som praktisk metode til at styrke samskabelse og borgerdeltagelse. På workshoppen gennemgår vi, hvordan borgerbudgettering virker og hvorfor.

Forvent at blive deltager og vær med til en case, hvor vi prøver princippet i miniformat. Deltag i debatten om, hvordan du kan være med til at få borgerbudgettering til din kommune. Og hør hvorfor og hvordan Kolding Kommune har valgt at bruge borgerbudgettering som en metode til at styrke integrationen af flygtninge.

Arrangører:

 • Pia Gjellerup, Direktør Center for Offentlig Innovation
 • Morten Ronnenberg, Partner, Center for God Forvaltning

 

 

Digitalisering – er det god forvaltning? Fredag kl. 15:00

Hello

Digitalisering markerer et skifte i kontakten mellem de offentlige myndigheder og borgere. Hvor ’alle sanser’ før kunne tages i brug’ og forståelsen sikres gennem spørgsmål og svar, er digital kommunikation en skriftlig og ofte ’envejs’.

Det stiller krav – både til borgerne, der skal vide, hvordan man ’får budskabet igennem’ på de digitale platforme. Og til de digitale systemer, der skal formidle relevant information. Og så er der grupper af borgere, der har vanskeligt ved at benytte de digitale platforme:

 • Hvordan og i hvilket omfang kan en digital kommunikation bidrage til god forvaltning?
 • Hvilke krav stiller det til borgerne og systemet
 • Er der grænser for, hvad og hvor komplekse problemstillinger, der kan formidles digitalt?
 • Hvad kan der gøres for at få grupper, der er udenfor IT-fællesskabet, med?

Vær med, når Susanne Olesen, Dansk Handicapforbund, Bent Aage Rasmussen, Danske Ældreråd og Kræn Blume Jensen, Forskningsleder SFI diskuterer digitalisering.

Give and take: Når borger og myndighed bytter plads. Fredag 16:15 – 16:45

Hvad sker der, når borgere, der ikke kender ”systemet”  forsøger at påvirke det ogl vinde indflydelse? Ofte bruger vi illegitime strategier. Vi skælder ud og kritiserer. Men hvad kan man gøre i stedet? Og kan  eksperten træde ind og ud af ekspertrollen og give plads til borgeren? Og i så fald hvordan?

“Give and Take” er en sjov øvelse, der bruges til at afdække, hvordan magtrelationer mellem borgere og myndigheder formes og udfolder sig.

Øvelsen viser, hvor let eksperten kommer til at afvise borgerens ideer og anmodninger, fordi han eller hun netop er eksperten (der ved bedst).

Konsulent og direktør Jez Hall fra den social-økonomiske virksomhed Shared Future har mange års erfaring med ”Give and Take” i store og små sammenhænge i Storbritannien. Øvelsen foregår på engelsk – og den bliver sikkert endnu sjovere, hvis du kommer og leger med.

 

Spørg advokaten: Er det god forvaltning? Fredag kl. 10:00 Søndag kl. 10:45

Forvaltningsloven er kommunernes ’grundlov’. Den regulerer sagsbehandlingen og samarbejdet mellem kommune og borgere. Ifølge forvaltningsloven har alle borgere ret til at medvirke til behandlingen af deres egen sag. Til at få en fyldestgørende og skriftlig begrundelse, når afgørelser ikke er til gunst for dem. Og til at klage. Dét er god forvaltning.

Advokat Sanne Møller med speciale i social- og handicapret sidder klar med åben retshjælp. Del din sag med Sanne og eventuelle tilhørere, og få ideer og inspiration til, hvordan den gode forvaltning kan fremmes i din sag. Du skal kunne præsentere din sag kort.

‘Retshjælpen’ er åben for borgere, sagsbehandlere og rådgivningstjenester.

 

Forældreråd – er det vejen til God Forvaltning? Lørdag kl. 15:00

Borgerne klager som aldrig før – siger kommunerne. En del tilsyneladende ’bare for en sikkerheds skyld’. Omvendt får mange af dem medhold. I 2015 traf kommunerne f.eks. kun en rigtig afgørelse i ca. 40% af sagerne på handicapområdet i serviceloven. I over halvdelen af sagerne, havde kommunen ikke overholdt spillereglerne for god sagsbehandling.

Derfor opretter nogle kommuner forældreråd for at styrke forståelsen mellem ansatte og forældre til handicappede børn og ultimativt – for at styrke sagsbehandlingen og reducere antallet af klager.

Man hvad er fordelene egentligt ved det? Set med borgernes, politikernes and de ansattes briller? Og hvad er ulemperne?

Vær med til at diskutere fordele, ulemper muligheder og begrænsninger ved forældreråd med Susanne Olsen (Dansk Handikap Forbund) og Marie Stærke ((A), borgmesterkandidat i Køge)

Anklagemyndigheden – Fra klassisk etat til moderne myndighed. Lørdag kl. 11:45

Anklagemyndigheden er en moderne myndighed med dybe rødder i klassiske værdier om retfærdighed, men er også en virksomhed med behov for en moderne udviklingskultur. Hør om arbejdet med, at redefinere myndighedens værdisæt og grundfortælling og hvad synlige værdier har at gøre med god forvaltning.

Rigsadvokat Ole Hasselgaard fortæller og Malene Sønderskov udfordrer:

 • Hvad kan vi lære af anklagemyndighedens erfaringer som offentlig myndighed med at sætte ord på sin egen rolle og værdier?
 • Hvilken betydning har værdier for den gode forvaltning?
 • Og hvad skal der til for at skabe fælles ejerskab og give værdierne liv blandt medarbejdere og ledere, herunder til begrebet retfærdighed?